SR-SS   ¦   EYVI 0356-1629UTC    ¦   EYKA 0401-1634UTC    ¦   EYSA 0403-1638UTC    ¦   EYPA 0412-1646UTC


***********************WWW.PILOTUMOKYKLA.LT**********************
****************************WX START*****************************

EYVI - Vilnius International (ATIS: 125.8)
(VFR) EYVI 181720Z 17003KT CAVOK 18/10 Q1019 NOSIG
(VFR) EYVI 181650Z 24004KT CAVOK 18/10 Q1018 NOSIG
(VFR) EYVI 181620Z 24005KT CAVOK 21/09 Q1018 NOSIG

Couldn't resolve host 'weather.noaa.gov'=============================================================

EYKA - Kaunas International (ATIS: 129.05)
(VFR) EYKA 181720Z 18003KT CAVOK 16/11 Q1017
(VFR) EYKA 181650Z 18004KT CAVOK 18/11 Q1017
(VFR) EYKA 181620Z 00000KT CAVOK 19/11 Q1017

Couldn't resolve host 'weather.noaa.gov'=============================================================

EYSA - Siauliai International (Military) (ATIS: 120.75)
(VFR) EYSA 181720Z 18005KT CAVOK 16/12 Q1017 BLU NOSIG
(VFR) EYSA 181650Z 19004KT CAVOK 18/12 Q1017 BLU NOSIG
(VFR) EYSA 181620Z 20005KT CAVOK 20/10 Q1017 BLU NOSIG

Couldn't resolve host 'weather.noaa.gov'=============================================================

EYPA - Palanga International (ATIS: 127.8)
(VFR) EYPA 181720Z 16003KT CAVOK 17/12 Q1016
(VFR) EYPA 181650Z 17004KT CAVOK 18/12 Q1016
(VFR) EYPA 181620Z 20005KT CAVOK 19/12 Q1016

Couldn't resolve host 'weather.noaa.gov'=============================================================

UMMG - Hrodna International (ATIS: 135.02)
(VFR) UMMG 181600Z 22002MPS CAVOK 22/10 Q1018 NOSIG

Couldn't resolve host 'weather.noaa.gov'=============================================================

NOTE: WX Report includes all metar's issued in last 1:30h and latest TAF's.

******************************WX END*********************************
***********************************************************************